3. Връзки в базата данни

Връзки в базата данни
Целта на връзките между таблиците в една база от данни е да се определи кои таблици са логически свързани и да се използват възможностите на СУБД да поддържа непротиворечивостта и целостта на данните в базата. Данните от няколко различни таблици се свързват с помощта на общи полета.

Между две релационни таблици могат да съществуват три типа връзки – “едно към едно” (1 : 1), “едно към много” (1 : М), “ много към много” (М : N).
Връзка 1 : 1 означава, че на всеки запис от едната таблица отговаря само един запис от другата таблица. Пример за такава връзка е Пациент – Здравен район.
Връзка 1 : М означава, че на един запис от едната таблица могат да отговарят няколко записа от другата таблица. Примери – един пациент може да има много прегледи, един лекар може да има много пациенти.
Връзката М : N означава, че на един запис от първата таблица могат да отговарят няколко записа от втората таблица и обратно – на един запис от втората таблица могат да отговарят няколко записа от първата таблица. При установяване на връзки между две таблици в Access едната е водеща, а другата – подчинена. Посоката на връзката е от водещата към подчинената.

При връзка 1 : 1 върху линията, свързваща двете таблици, стои числото 1. Това е изключително рядка връзка! При връзка 1 : М върху линията при водещата таблица стои числото 1, а при подчинената таблица – символът безкрайност. При връзката М : N се създава нова таблица и така тя се превръща в две релации 1 : М.

В Access поддържането на ограничение за цялостност на връзките се извършва, ако:
1. Общото поле е ключ на таблица.
2. Свързаните полета имат един и същи формат.
3. Таблиците принадлежат към една и съща база.

Задаването на връзка между две таблици е равносилно на неявно дефиниране на операцията “съединение” и по-точно на условие за съединение. По подразбиране се има предвид съединение по еквивалентност, но има възможности за задаване на други типове.